Biografi af Carl Hammerich

Gå tilbage til personvisning
Kontreadmiral, f. 25.4.1888 i Århus, d.
21.3.1945 i Shellhuset.
F.: Grosserer Louis Hammerich, f. 1859, d.
1931, og hustru Eleonora (Ellen) Liisberg,
f. 1866.
Gift 15.1.1921 med Borghild Schmidt, f.
2.3.1901 i Bergen. (B.: D. 7.6.1933).
 
Carl Hammerich blev kadet i 1904, sekondløjtnant
med Gerners medalje i 1908. Gennemløb
herefter en strålende løbebane. Udnævnt
til kommandør i 1937 samtidig med
ansættelse som chef for marinestaben og
afdelingschef i marineministeriet. I 1940 udnævnt
til kontreadmiral. Søvæmsordningen
af 1932, der forenede stillingerne som chef
for marinestaben med embedet som afdelingschef
i marineministeriet, lagde et omfattende
krigsvidenskabeligt, kommandomæssigt
og administrativt arbejde på Carl
Hammerichs skuldre.
Som officer tilhørte Carl Hammerich den
gruppe, der ønskede en fastere holdning
over for besættelsesmagten, således var han
den egentlige talsmand for de officerer, der
krævede admiral Rechnitzers afgang fra marinen.
Gennem sin norskfødte hustru havde Carl
Hammerich nær forbindelse med Norge.
Da han følte sig på linje med den holdning,
man valgte at indtage i Norge, blev hans
kamp Norges kamp. Ægteparrets hjem på
Søkvæsthuset blev en central for dansk-norske
rådslagninger og for hemmelig kurérvirksomhed,
hvorigennem der blandt andet
holdtes forbindelse med mange norske fanger
i Tyskland. Sammen med sin hustru stiftede
Carl Hammerich Norgeshjælpen, der
indsamlede midler blandt den danske befolkning
til indkøb af 32.000 tons madvarer,
hvoraf ca. 60% gik til illegal virksomhed
i Norge. Desuden forberedte admiralen
organisationen af en storstilet hjælpeekspedition
til Tyskland for at redde norske
og danske fanger i forbindelse med et ventet
tysk sammenbrud. Det var denne hjælpeekspedition,
der senere blev gennemført af
Det danske Socialdepartement og Beraadotte-
aktionen. Han var endvidere tilknyttet
det illegale blad „Folk og Frihed“, der udkom
fra november 1943 og især tog stilling
til indrepolitiske forhold og problemer,
der opstod som følge af besættelsen. Admiralen
blev arresteret sammen med de to redaktører
5.12.1944. Man beholdt ham i
Shellhuset som gidsel. Under angrebet på
Shellhuset 21.3.1945 sad Carl Hammerich i
celle nr. 3, der blev fuldstændigt udslettet
ved de første bombetræffere.
 
KILDER:
Arkiv stof:
ER., 425
D.f.U., 30.072/45
CK., 53.551
UFF., 292
Rigsarkivet: Jens Lillelunds arkiv:
Forskellige rapporter fra medlemmer af Holger
Danske vedr. Holger Danskes historie (Jørgen
Kielers rapport)
Carl Hammerichs arkiv.
Litteratur:
Kvinder i Modstandskampen, s. 116
Shellhuset, s. 67
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 411-12
I tyske Lænker, s. 308
Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),
III, s. 116
De fem lange Aar, II, s. 966
Den illegale presse, s. 554
Danmarks besættelse, s. 141
Danske-hjelpen, s. 11-13, 36, 56, 60
Helvede har mange navne, s. 321 f.
Kraks blå bog, 1943, s. 419
Officer i Søetaten 1660-1932,1, s. 527
Haandbog for Søværnet, 1943, s. 21
Til landets bedste, s. 414-420, s. 428
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-
45, s. 78
Danmarks Frihedskamp, s. 547
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 480
Søofficersrulle 1700-1951, s. 84—85.
Tidsskrifter:
Pigtråd, 1951, nr. 3 og 4, 1955, nr. 4
Gestapofangen, 1951, nr. 3-4
Tidsskrift for Søvæsen, 1945, s. 155-57, 1951—
-52, særnummer
Danmarksposten, 1945, nr. 4-5-6, s. 19
Danskeren, 1944, nr. 24
Journalisten, 1945, nr. 6, s. 34-35
Kirkelig Pressetjeneste
Dansk Kirkenyt, 26.4.1945, bulletin nr. 6-7
Aldrig mere Krig, 1945, nr. 5, s. 38
Folk og Frihed, 1945, nr. 40
Information, 8.12.1944, nr. 355
Dansk Lodstidende, 1945, nr. 5, s. 4.
Monumenter:
Mindeplade på Katedralskolen i Århus
Mindeplade, Christmas Møllers Plads, København
Mindeplade, Shellhuset i København
To mindeplader i Holmens Kirke i København
Mindeplade i Ry vangen.
Andet:
Se Kai Ole Hammerich.

Udviklet af ditmer a/s